Kosten en Vergoeding

Veel mensen vinden, begrijpelijkerwijs, het systeem van vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) complex. Daarom vindt u hieronder een compact overzicht van de manier waarop vergoed wordt.

Van waaruit wordt GGZ vergoed?

Basis-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Het vergoedingensysteem heet het Zorgprestatiemodel. Scroll verder naar “Hoe wordt er vergoed?” voor uitleg hierover.

Wat wordt vergoed en hoeveel?

Het bedrag dat u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van een aantal factoren:

1. Of er sprake is van een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt.

2. Of uw zorgverzekeraar een contract heeft met mijn praktijk (zie de lijst hieronder). Als uw verzekeraar geen contract heeft mijn praktijk, dan hangt de vergoeding af van het soort polis dat u heeft.

3. Uw eigen risico en in welke mate u dat al dan niet verbruikt heeft (In 2023 bedraagt het eigen risico €385,-). Let op: met het starten van het Zorgprestatiemodel elk jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. Dus als een behandeling is gestart in 2023 en deze loopt door in 2024, dan betaalt u in beide jaren (een deel van) het eigen risico.

Ik raad u aan dit voorafgaand aan de behandeling uit te zoeken.

Per 1 januari 2024 heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea
 • Zilveren Kruis (Inclusief Pro Life)
 • ASR
 • Ditzo
 • Interpolis
 • FBTO
 • De Friesland
 • Aevitae
 • PNOZorg
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • VGZ
 • UMC
 • IZA
 • Univé
 • Zekur
 • IZZ
 • Bewuzt
 • DSW
 • In Twente
 • Stad Holland
 • ONVZ
 • VVAA
 • Jaaah.
 • ASR

Hoe wordt vergoed?

Hiervoor zal ik iets uitleggen over het Zorgprestatiemodel, dat vanaf januari 2022 in werking is getreden. Dit is een nieuw vergoedingssysteem. Zorgverzekeraars gaan per gesprek (‘prestatie’) vergoeden in plaats van per behandeltraject. Er zal maandelijks gefactureerd worden in plaats aan het eind van het behandeltraject. Deze maandelijkse factuur dien ik in bij uw zorgverzekeraar als deze een contract heeft met mijn praktijk (zie de lijst hierboven). Als dit niet het geval is, stuur ik de facturen naar uzelf. U dient deze dan aan mij te voldoen, maar u kunt de facturen toch bij uw verzekeraar indienen. De kosten van de behandeling worden dan deels door uw verzekeraar vergoed. Ik raad u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel dit is. Mijn praktijk hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zie hieronder.

Tarieven NZa 2023

Vanaf 2022 gelden er verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling, intercollegiaal overleg en eventuele reistijd.

Diagnostiek: Het eerste (en soms ook tweede) gesprek bespreek ik met u voor welke problemen u hulp zoekt en waar wij in de behandeling aan gaan werken. Dit is de diagnostiekfase. Soms komen we tot de conclusie dat er aanvullende diagnostiek nodig is, uiteraard in overleg met u.

Behandeling: Dit zijn gesprekken in het kader van de behandeling. De meeste sessies omvatten 45 minuten. Hiernaast is er nog ca. 15 min tijd voor het voorbereiden van de sessie en de verslaglegging achteraf. Alleen de directe tijd zal worden gefactureerd, de indirecte tijd zit al in het tarief verdisconteerd.

Intercollegiaal overleg: In sommige gevallen is het wenselijk dat de psycholoog overlegt met collega’s (anoniem), een huisarts of specialist. Intercollegiaal overleg vindt uitsluitend plaats nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Reistijd: Een enkele keer is het nodig op een andere locatie af te spreken. In dat geval wordt er reistijd in rekening gebracht.

Diagnostiek 

30 minuten € 106,43

45 minuten € 148,81

60 minuten € 170,81

75 minuten € 208,19

90 minuten € 255,14

120 minuten € 367,51

Behandeling 

15 minuten € 52,20

30 minuten € 89,02

45 minuten € 126,49

60 minuten € 150,22

75 minuten € 184,96

90 minuten € 225,88

Intercollegiaal overleg 

kort (5-15 minuten) € 23,21

lang (>15 minuten) € 70,76

Reistijd

Tot 25 minuten € 33,19

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit is veranderend.

Per 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze geweest. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Niet vergoede zorg

Niet alle psychische problemen/klachten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld relatieproblemen, levensfaseproblemen of een fobie die uw dagelijks leven niet ernstig beïnvloedt. In een aantal gevallen kan ik u wel behandeling voor deze klachten bieden, maar u dient dan zelf de kosten te betalen. Ik hanteer hiervoor een uurtarief van € 100,- per sessie van 45 minuten (+15 minuten indirecte tijd voor de voorbereiding en verslaglegging).

No show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De verloren tijd zal ik in dat geval helaas bij u in rekening moeten brengen. De factuur hiervoor bedraagt € 60,-. In overleg met u kan ik een uitzondering maken in geval van overmacht, zoals bij ziekte.